[x]

prihlasiť sa

X
Produkt bol pridaný do objednávky

Produkty

Akciová ponuka

Úvod Dodacie a Obchodné podmienky. Reklamačný poriadok

Dodacie a Obchodné podmienky. Reklamačný poriadok

I. Dodacie podmienky

Objednávku Vám potvrdíme najneskôr do dvoch pracovných dní.

Osobný odber:

  • Osobný odber je zadarmo, môžete samozrejme tovar zaplatiť pri prevzatí.
  • Osobný odber je možný v našich pobočkách a to v Banskej Bystrici, v Košiciach
  • Platba bankou vopred – tovar vopred zaplatíte a potom si ho osobne vyzdvihnete. 
 

Banská Bystrica, Cementárenská cesta 4, 974 01

tel.:048 / 286 33 33

email: obchod@autobaterie.sk

 

Bratislava, -pripravujeme

tel.: 0905 205 624

email: obchod@autobaterie.sk

 

Košice, Trolejbusová 2, 040 01

tel.: 055 / 286 33 33       0905 205 623
email: ke@autobaterie.sk


Kuriérska doprava:
  • Dopravu kuriérom si môžete zvoliť pri akomkoľvek produkte. Objednávka bude doručená nasledujúci pracovný deň od vyexpedovania tovaru z nášho skladu.
  • Na dodanie kuriérom mimo územia SR sa môžete informovať na telefónnom čísle 048/2863333 alebo píšte na mail obchod@autobaterie.sk.
  • Vašu objednávku a presný dátum dodania Vám potvrdíme najneskôr do dvoch pracovných dní.
  • Doručenie prebieha v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00
  • Tovar Vám bude doručený za prvé uzamykateľné dvere na dodaciu adresu.
  • Tovar môžete platiť bankou vopred alebo dobierkou
  • Doprava je hradená zákazníkom.II. Obchodné podmienky spoločnosti AEE BATTERY s.r.o.

Pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku cez internetový obchod spoločnosti AEE BATTERY s.r.o.

 

Predávajúci:


AEE BATTERY s.r.o.
Cementárenská cesta 4
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

IČO: 50503952
DIČ: 2120347207
IČ-DPH: SK
2120347207
Register: OR Okr. súd BB, oddiel: Sro .
Reg. č.: 30475/S

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Banka: TATRABANKA
IBAN: SK39 1100 0000 0029 4202 8911


(Ďalej iba "predajca")

Prevádzky
Prevádzková doba a adresa prevádzok je uvedená v sekcii kontakt.

Kontaktné údaje
Telefón: +421 48/2861 983
 
E-mail: office@autobaterie.sk
Web: www.akumulator.sk

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami autobaterie.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami akumulator.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. Objednávka

 

Objednávka môže byť urobená prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti AEE BATTERY s.r.o., alebo mailom na adrese webshop@autobaterie.sk alebo telefonicky na čísle  +421 48 / 286 33 33 . Záväznou objednávkou sa stáva až po potvrdení objednávky (potvrdenie môže byť telefonické, e-mailové, sms-kové) je realizované po odoslaní elektronickej objednávky (odoslanie objednávky nie je považované za záväzné). Potvrdenie objednávky vykonáva predávajúci po overení dostupnosti a dodacieho termínu. Potvrdená objednávka, alebo jej časť je záväzná pre obidve strany. Podstatné časti objednávky sú: tovar, jeho špecifikácia, počet a cena za kus, cena za prepravu, termín doručenia.

 

3. Storno objednávky

 

Storno objednávky zo strany zákazníka – zákazník má právo stornovať objednávku.

Ak je objednávka ešte neuhradená písomne (adresa spoločnosti), alebo e-mailom na adresu webshop@autobaterie.sk len v prípade že objednávka ešte nebola uhradená a tovar ktorý bol predmetom objednávky nebol na objednávku. ak bol daný tovar na objednávku spoločnosť AEE BATTERY s.r.o. ma nárok účtovať si preukázateľné prostriedky na vybavenie objednávky. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení, ale tovar ešte dodaní nebol a neuplynula dodacia lehota podľa článku 5, spoločnosť AEE BATTERY s.r.o.  si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky a v prípade tovaru označeného v ponuke textom "na objednávku" aj storno poplatok vo výške 30% z jeho ceny. Ak zákazník chce stornovať objednávku po prevzatí tovaru, postupuje sa podľa bodu č. 4 obchodných podmienok.

 

Storno objednávky zo strany AEE BATTERY s.r.o. - Spoločnosť AEE BATTERY s.r.o. si vyhradzuje právo stornovať objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch: - nie je možné tovar dodať v požadovanej lehote (tovar sa už nevyrába, výrazným sa zmenila cena). V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť AEE BATTERY s.r.o. bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu, alebo jej časť z objednávky alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti AEE BATTERY s.r.o. a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť AEE BATTERY s.r.o. sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 10 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, a to elektronicky na emailovú adresu webshop@autobaterie.sk (V predmete emailu musí byť uvedene „STORNO“) alebo písomne(adresa spoločnosti). V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti AEE BATTERY s.r.o. osobne v pobočke kde daný tovar kúpil alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou AEE BATTERY s.r.o. (najneskôr do 14 dní od dňa uplatnenia pravá odstúpiť od zmluvy. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi cenu za ktorú zákazník tovar kúpil (nezapočítava sa doprava) a zákazník dodávateľovi všetky preukázateľné výdavky spojene s odstúpením zákazníka od zmluvy. Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku), dobierky nie sú preberané.

 

Na základe neopraviteľnej závady výrobku, alebo viacnásobného servisného zásahu.

Neopraviteľná závada je taká závada, ktorú nemožno odstrániť opravou, alebo výmenou vadnej časti výrobku, tak aby nebránila zákazníkovi jeho riadne užívanie. Za viacnásobný servisný zásah sa považuje 3x opakovaná tá istá závada alebo 4x rôzna závada potvrdená a uznaná servisným technikom, počas záručnej doby je potrebné doložiť všetky servisné vyjadrenia, ktoré servis vydal vo vzťahu k predmetnému výrobku.

 

5. Dodacie podmienky

 

Záväzok spoločnosti AEE BATTERY s.r.o. je povinná dodať objednaný tovar zákazníkovi v čo najkratšom termíne(bežné do 1-4 pracovne dní od záväzného potvrdenia objednávky), v prípade nevyhnutnosti môže byť dodacia lehota predlžená, po dohovore so kupujúcim(zákazníkom) v prípade platby bankovým prevodom, alebo on-line platbou začína plynúť doba na doručenie až po pripísania úhrady na účet spoločnosti AEE BATTERY s.r.o.. V prípade tovaru označeného na objednávku,  je v pomocnom texte (vedľa skladovej dostupnosti) uvedený čas aký je zvyčajne potrebný na dodanie daného tovaru, presná doba dodania je kupujúcemu (zákazníkovi) oznámená telefonicky. Ak dodávka tovaru nebude z technických dôvodov splniteľná, je spoločnosť AEE BATTERY s.r.o. povinná bezodkladne informovať zákazníka a dohodnúť si ďalší postup s kupujúcim (zákazníkom) a ak nedôjde k dohode spoločnosti AEE BATERY s.r.o. a kupujúceho tak sa spoločnosť AEE BATTERY s.r.o. zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar, alebo predfaktúru. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru (predmetu plnenia) na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka vždy obsahuje daňový doklad, záručný list. Doprava tovaru je možná po celom území Slovenskej Republiky, náklady na dopravu sú rôzne podľa daného spôsobu dopravy, podrobnejšie rozpísanie druhov dopravy a cien je uvedené v dodacích podmienkach.

 

6. Platobné podmienky

Ceny tovarov a služieb sú uvádzané s DPH. Je možné platiť v hotovosti, dobierkou, alebo bankovým prevodom vopred, údaje budú zákazníkovi (kupujúcemu) poslane najneskôr do dvoch pracovných dní spolu so zálohovou faktúrou, splatnosť zálohovej faktúry sú 3 dni.

 

7. Ochrana osobných údajov

7.1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje užívateľa v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákazník dobrovoľne poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, telefón a email, v prípade právnickej osoby tiež obchodné meno, adresu sídla a IČO, na účel uzavretia a plnenia zmluvy. Na tento účel je poskytovanie osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné na uzavretie zmluvy.

7.2 Súbory “cookies“ sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia zákazníka či jeho pamäti. Tieto súbory webu umožňujú zaznamenať informácie o návšteve zákazníka, nastavenie jeho prehliadača, jazyk, ktorý preferuje a ďalšie informácie. Budúca návšteva zákazníka tak môže byť oveľa rýchlejšia a viac zodpovedajúca jeho záujmom. Bez súborov cookies by prehliadanie web stránky bolo oveľa zložitejšie. Tieto súbory okrem iného pomáhajú prispôsobiť ponuku prevádzkovateľa individuálnym potrebám zákazníka a využívať službu Google Analytics.

7.3 Zabrániť používaniu cookies stačí, keď si zákazník pred návštevou web stránky vo svojom prehliadači spustí funkciu Súkromné prehliadanie. V takom prípade je však možné, že sa niektoré časti web stránky nebudú zobrazovať správne, jej prezeranie bude zložitejšie a nebude sa zobrazovať obsah zodpovedajúci individuálnym potrebám konkrétneho zákazníka.


7.4. Obchodník týmto oznamuje zákazníkovi, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) Obchodník ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje zákazníka bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov zákazníka bude vykonávané obchodníkom v predzmluvných vzťahoch s zákazníkom a spracúvanie osobných údajov zákazníka je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje zákazník ako jedna zo zmluvných strán.

7.5. Zákazník môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby obchodník spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti obchodníka týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

7.6. Obchodník sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zákazníka zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

7.7. Obchodník vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

7.8. Obchodník vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

7.9. Zákazník bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že obchodník mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok,

b) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi obchodníkom a zákazníkom,

c) že bude spracúvať osobné údaje zákazníka v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je zákazník fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je zákazník právnickou osobou,

d) že požadované osobné údaje je zákazník povinný poskytnúť,

7.10 Obchodník vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Obchodník vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej obchodníkovi.

7.11 Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od obchodníka vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,

b) účel spracúvania osobných údajov,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:

i.) identifikačné údaje obchodníka a zástupcu obchodníka, ak bol vymenovaný,

ii.) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak obchodník pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme súbor jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre zákazníka na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä

  i.) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak obchodník získava osobné údaje zákazníka na základe súhlasu zákazníka podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak zákazníka povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, obchodník oznámi zákazníkovi právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,

  ii.) informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,

  iii.)okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

  iv.) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,

  v.) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

i) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.

j) Zákazník si môže kedykoľvek skontrolovať poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "Profil".

k) Zákazník si môže zmeniť poskytnuté osobné údaje až po informovaní a udaní dôvodu Obchodníkovi prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: webshop@autobaterie.sk

7.12. Zákazník na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u obchodníka namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

7.13 Zákazník na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u obchodníka namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a) , e) , f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka zákazníka je oprávnená, obchodník je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie zákazník namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

7.14 Zákazník na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u obchodníka kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu obchodníka, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Zákazník má právo žiadať obchodníka o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom obchodník je povinný žiadosti zákazníka vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia obchodník informuje zákazníka v lehote podľa ods. týchto Obchodných podmienok. Zákazník nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov zákazníka, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov obchodník vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke zákazníka, alebo ak obchodník na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov zákazníka.

7.15 Ak zákazník uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom zákazník doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.

7.16 Zákazník pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak zákazník nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

7.17 Obchodník je povinný písomne vybaviť žiadosť zákazníka podľa tohto čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám zákazníka podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 60 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.

7.18 Obmedzenie práv zákazníka podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ obchodník bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.

7.19 Obchodník oznamuje týmto zákazníkovi, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov zákazníka sa predpokladá, že osobné údaje zákazníka nebudú poskytnuté a sprístupnené tretím stranám.

 

Spoločnosť AEE BATTERY s.r.o. si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade nepredvídateľnej udalosti (živelná pohroma, napadnutie serveru neznámym páchateľom). V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.


Bezplatný spätný zber použitých batérií a akumulátorov:

Miesto spätného zberu batérii a akumulátorov Cementárenská cesta 4, Banská Bystrica.
V zmysle § 48 zákona 79/2015 má konečný používateľ možnosť počas celej prevádzkovej doby predajne využiť bezplatný spätný zber použitých batérií a akumulátorov. Možnosť spätného zberu použitých batérií a akumulátorov nie je viazaná na výrobnú značku batérie alebo dátum ich uvedenia na trh.


tlačiť tlačiť