[x]

prihlasiť sa

X
Produkt bol pridaný do objednávky

Produkty

Akciová ponuka

Úvod Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov a Pravidlá používania súborov COOKIES

Dokument PDF k stiahnutiu.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti AEE BATTERY s.r.o.

Spoločnosť AEE BATTERY s.r.o., Cementárenská cesta 4, Banská Bystrica 97401, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Odd. Sro, vložka č. 30475/S , vydáva túto smernicu za účelom zabezpečenia ochrany osobných údajov,
zamedzenia získavania osobných údajov fyzických osôb nad rozsah potrieb účelu ich
spracúvania a zabezpečenia záväzných pravidiel ich spracúvania.
Táto smernica upravuje základné pravidlá pre zaistenie bezpečného spracúvania osobných údajov v spoločnosti AEE BATTERY s.r.o.

Ochrane osobných údajov našich používateľov prikladá naša spoločnosť veľkú dôležitosť.

1. Definícia a vymedzenie základných pojmov.

Osobné údaje sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou
osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne
použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov,
ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo
sociálnu identitu.

Spracúvanie osobných údajov je vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými
údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie,
prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie,
premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos,
poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie; niektorými operáciami s osobnými
údajmi sa podľa prvej vety rozumie:
    - poskytovaním osobných údajov odovzdávanie osobných údajov tretej strane, ktorá
ich ďalej spracúva,
    - sprístupňovaním osobných údajov oznámenie osobných údajov alebo umožnenie
prístupu k nim príjemcovi, ktorý ich ďalej nespracúva,
    - zverejňovaním osobných údajov publikovanie, uverejnenie alebo vystavenie
osobných údajov na verejnosti prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov,
verejne prístupných počítačových sietí, verejným vykonaním alebo vystavením diela,
verejným vyhlásením, uvedením vo verejnom zozname, v registri alebo v operáte, ich
umiestnením na úradnej tabuli alebo na inom verejne prístupnom mieste,

Účel spracúvania osobných údajov je vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený
zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť.

Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.

Oprávnená osoba je každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v
rámci svojho pracovného pomeru a ktorá spracúva osobné údaje v rozsahu a spôsobom
určeným v poučení podľa § 21 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania
osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom
mene; ak účel, prípadne aj podmienky spracúvania osobných údajov ustanovuje zákon,
priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou
je Slovenská republika viazaná, prevádzkovateľom je ten, kto je na plnenie účelu
spracúvania za prevádzkovateľa ustanovený alebo kto spĺňa zákonom, priamo
vykonateľným právne záväzným aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou,
ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovené podmienky.

Zástupcom prevádzkovateľa je každý, kto na území Slovenskej republiky zastupuje
prevádzkovateľa so sídlom, organizačnou zložkou, prevádzkarňou alebo trvalým pobytom v
tretej krajine. Sprostredkovateľ je každý, kto spracúva osobné údaje v mene
prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok dojednaných s prevádzkovateľom v písomnej
zmluve podľa § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a v súlade s týmto
zákonom.

Treťou stranou je každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľom poskytujúcim
osobné údaje, jeho zástupcom, sprostredkovateľom alebo oprávnenou osobou,

Príjemcom každý, komu sú osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené, pričom príjemcom
môže byť aj tretia strana.

Prevádzkovateľ , ktorý spracúva osobné údaje na základe § 3 ods. 1 písm. g), zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý plní
úlohy ustanovené týmto zákonom, sa nepovažujú za príjemcu.

Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle,
ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas so spracúvaním
svojich osobných údajov.

Podmienky spracúvania osobných údajov sú prostriedky a spôsob spracúvania osobných
údajov, ako aj ďalšie požiadavky, kritériá alebo pokyny súvisiace so spracúvaním osobných
údajov alebo vykonanie úkonov, ktoré slúžia na dosiahnutie účelu spracúvania či už pred
začatím spracúvania osobných údajov, alebo v priebehu ich spracúvania.

Súbory “cookies“ sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia
zákazníka či jeho pamäti. Tieto súbory webu umožňujú zaznamenať informácie o návšteve
zákazníka, nastavenie jeho prehliadača, jazyk, ktorý preferuje a ďalšie informácie. Budúca
návšteva zákazníka tak môže byť oveľa rýchlejšia a viac zodpovedajúca jeho záujmom. Bez
súborov cookies by prehliadanie web stránky bolo oveľa zložitejšie. Tieto súbory okrem
iného pomáhajú prispôsobiť ponuku prevádzkovateľa individuálnym potrebám zákazníka a
využívať službu Google Analytics.

2. Ochrana osobných údajov
2.1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje užívateľa v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR) a v súlade so zákonom č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Zákazník dobrovoľne poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje v
rozsahu: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, telefón a email, v prípade právnickej
osoby tiež obchodné meno, adresu sídla a IČO, na účel uzavretia a plnenia zmluvy. Na tento
účel je poskytovanie osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné na uzavretie
zmluvy.

2.2 Súbory “cookies“ sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia
zákazníka či jeho pamäti. Tieto súbory webu umožňujú zaznamenať informácie o návšteve
zákazníka, nastavenie jeho prehliadača, jazyk, ktorý preferuje a ďalšie informácie. Budúca
návšteva zákazníka tak môže byť oveľa rýchlejšia a viac zodpovedajúca jeho záujmom. Bez
súborov cookies by prehliadanie web stránky bolo oveľa zložitejšie. Tieto súbory okrem
iného pomáhajú prispôsobiť ponuku prevádzkovateľa individuálnym potrebám zákazníka a
využívať službu Google Analytics.

2.3 Zabrániť používaniu cookies stačí, keď si zákazník pred návštevou web stránky vo
svojom prehliadači spustí funkciu Súkromné prehliadanie. V takom prípade je však možné,
že sa niektoré časti web stránky nebudú zobrazovať správne, jej prezeranie bude zložitejšie
a nebude sa zobrazovať obsah zodpovedajúci individuálnym potrebám konkrétneho
zákazníka.

2.4. Obchodník týmto oznamuje zákazníkovi, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) Obchodník ako prevádzkovateľ bude v procese
uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje zákazníka bez jeho súhlasu ako
dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov zákazníka bude vykonávané
obchodníkom v predzmluvných vzťahoch s zákazníkom a spracúvanie osobných údajov
zákazníka je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje zákazník ako jedna
zo zmluvných strán.

2.5. Zákazník môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť
svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby obchodník spracoval a uschovával jeho
osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti
obchodníka týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na
ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch,
týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných
tovaroch.

2.6. Obchodník sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zákazníka zaobchádzať a nakladať
v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

2.7. Obchodník vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude
získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

2.8. Obchodník vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať
osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných
podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne
spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s
osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

2.9. Zákazník bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred
odoslaním objednávky potvrdil, že obchodník mu dostatočným, zrozumiteľným a
nezameniteľným spôsobom oznámil:
a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných
podmienok,
b) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi obchodníkom
a zákazníkom,
c) že bude spracúvať osobné údaje zákazníka v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého
bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je zákazník fyzickou osobou a v
rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak
je zákazník právnickou osobou,
d) že požadované osobné údaje je zákazník povinný poskytnúť,

2.10 Obchodník vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a
bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym
predpisom a ani ich nebude obchádzať. Obchodník vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si
nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby,
tovaru alebo povinnosti ustanovenej obchodníkovi.

2.11 Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od obchodníka vyžadovať
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
b) účel spracúvania osobných údajov,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v
informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
    i.) identifikačné údaje obchodníka a zástupcu obchodníka, ak bol vymenovaný,
    ii.) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak obchodník pri získavaní
osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho
osobné údaje na spracúvanie,

e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme súbor jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,

f) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania
osobných údajov potrebné pre zákazníka na zaručenie jej práv a právom chránených
záujmov v rozsahu najmä
    i.) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje;
ak obchodník získava osobné údaje zákazníka na základe súhlasu zákazníka podľa
§ 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak zákazníka povinnosť
poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu
Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
zákona, obchodník oznámi zákazníkovi právny základ, ktorý jej túto povinnosť
ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
    ii.) informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú
osobné údaje poskytnuté,
    iii.)okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje
sprístupnené,
    iv.) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
    v.) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční
prenos osobných údajov,

g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania,

h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

i) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu
ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.

j) Zákazník si môže kedykoľvek skontrolovať poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju
registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "Profil".

k) Zákazník si môže zmeniť poskytnuté osobné údaje až po informovaní a udaní dôvodu
Obchodníkovi prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: webshop@autobaterie.sk

2.12. Zákazník na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u obchodníka namietať
voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú
spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho
marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely
priameho marketingu.

2.13 Zákazník na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u obchodníka namietať
voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a) , e) , f) alebo g)
ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom
zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v
konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia
zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka zákazníka je oprávnená, obchodník je povinný
osobné údaje, ktorých spracúvanie zákazník namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a
zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

2.14 Zákazník na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má
právo u obchodníka kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu obchodníka, ktoré by
malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne
na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Zákazník má právo
žiadať obchodníka o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od
automatizovanej formy spracúvania, pričom obchodník je povinný žiadosti zákazníka
vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená
osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia obchodník informuje zákazníka v lehote
podľa ods. týchto Obchodných podmienok. Zákazník nemá toto právo iba v prípade, ak to
ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených
záujmov zákazníka, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie
zmluvných vzťahov obchodník vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke zákazníka,
alebo ak obchodník na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie
oprávnených záujmov zákazníka.

2.15 Ak zákazník uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje
svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú
elektronickou poštou alebo faxom zákazník doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa
jej odoslania.

2.16 Zákazník pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať
o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak zákazník nemá spôsobilosť na
právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

2.17 Obchodník je povinný písomne vybaviť žiadosť zákazníka podľa tohto čl. týchto
obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám zákazníka podľa
ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 60 dní od prijatia žiadosti alebo
požiadavky.

2.18 Obmedzenie práv zákazníka podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ obchodník bezodkladne
písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.

2.19 Obchodník oznamuje týmto zákazníkovi, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3a
bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov zákazníka sa predpokladá, že osobné údaje
zákazníka nebudú poskytnuté a sprístupnené tretím stranám.


tlačiť tlačiť