[x]

prihlasiť sa

X
Produkt bol pridaný do objednávky

Produkty

Akciová ponuka

Úvod Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov a Pravidlá používania súborov COOKIES

Dokument PDF k stiahnutiu.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti AEE BATTERY s.r.o.

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej Republiky. Spoločnosť AEE BATTERY s.r.o. údaje získané od zákazníkov užíva výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimku predstavujú externý dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá spoločnosť AEE BATTERY s.r.o., s ich osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov.

Ochrane osobných údajov našich používateľov prikladá naša spoločnosť veľkú dôležitosť.

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Osobné údaje sú informácie, ktoré Vás identifikujú, napr. Vaše meno, Vaša adresa, e-mailové alebo poštové adresy. Spoločnosť AEE BATTERY s.r.o. nezhromažďuje od Vás žiadne osobné údaje sama, ale iba tie, ktoré jej poskytnete na konkrétny účel, napr. pri objednávaní výrobkov alebo prihlasovaní sa na zasielanie správ o novinkách v našej ponuke.

Používanie a šírenie osobných údajov

Spoločnosť AEE BATTERY s.r.o. bude používať Vaše osobné údaje výlučne na technickú správu internetovej stránky, aby Vám umožnila prístup k špeciálnym informáciám alebo na účely všeobecnej komunikácie s Vami. Spoločnosť AEE BATTERY s.r.o. nebude Vaše osobné údaje predávať tretím stranám a ani s nimi nebude inde obchodovať. Zamestnanci spoločnosti AEE BATTERY s.r.o. sú viazaní povinnosťou rešpektovať dôvernosť Vašich údajov a podriaďujú sa dohode o zverejňovaní dôverných informácii (CDA).

Slobodná voľba

Kontrolu nad informáciami poskytovanými spoločnosti AEE BATTERY s.r.o. máte Vy sami. Napriek tomu, ak sa rozhodnete, že svoje informácie neposkytnete spoločnosti AEE BATTERY s.r.o., buďte si, prosím, vedomý, že nebudete mať prístup do niektorých oblastí tejto internetovej stránky. Používatelia, ktorí sa rozhodnú odhlásiť zo zasielania správ o novinkách v našej ponuke, môžu prijímanie týchto správ zrušiť napísaním na webshop@autobaterie.skAutomaticky zaznamenávané informácie (údaje neosobného charakteru)

Pri prístupe na internetovú stránku spoločnosti AEE BATTERY s.r.o. sa (nie ako súčasť registrácie) automaticky zaznamenávajú všeobecné informácie neosobného charakteru (použitý internetový prehliadač, počet návštev, priemerný čas strávený na stránke, prezerané stránky). Tieto informácie sa používajú na zisťovanie toho, ako naša stránka oslovuje a na zlepšovanie jej obsahu a funkčnosti. Vaše údaje sa ďalej nespracovávajú, ani sa neodovzdávajú tretím stranám.

Cookies

Pravidlá používania súborov COOKIES

Tento obchod používa súbory „cookies‟, aby sme Vám spríjemnili zážitok pri používaní našej internetovej stránky.

Súbory cookies predstavujú malé súbory zložené z reťazca písmen a čísiel, ktoré do Vášho počítača uloží server internetovej stránky. Umožňujú majiteľovi internetovej stránky, aby Vás odlíšil od iných užívateľov stránky. Súbory cookies nemôžu byť použité ako kód, nemôžu šíriť vírusy alebo nám umožniť prístup na Váš pevný disk. Dokonca aj keď na Váš pevný disk ukladáme súbory cookies, nemôžeme z neho čítať nijaké informácie.

Údaje získané prostredníctvom súborov cookies na tejto internetovej stránke sa môžu použiť na rôzne účely vrátane nasledujúcich:

  • Nevyhnutne potrebné súbory cookies: Tieto súbory cookies Vám umožnia sa pohybovať po internetovej stránke a využívať jej funkcie, ako napríklad prístup do zabezpečených častí internetovej stránky.

  • Funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookies umožňujú internetovej stránke, aby si zapamätala Vaše voľby, ako napríklad užívateľské meno, jazyk alebo región, v ktorom sa nachádzate a zabezpečuje Vám tak osobnejší zážitok.

  • Výkonové a štatistické súbory cookies: Tieto súbory cookies zbierajú informácie o tom, ako návštevníci používajú internetovú stránku, napríklad ktoré stránky navštevujú najčastejšie a či dostávajú chybové hlásenie. Slúžia na vylepšenie funkčnosti budúcich verzií internetovej stránky.

Ak budete naďalej užívať túto internetovú stránku, znamená to, že dávate súhlas s používaním súborov cookies.

Bezpečnosť

Spoločnosť AEE BATTERY s.r.o. kladie veľký dôraz na zaistenie bezpečnosti osobných údajov. Vaše údaje sa svedomito chránia pred stratou, zničením, skresľovaním/falšovaním, manipuláciou a nepovoleným prístupom alebo nepovoleným zverejnením.

Osoby mladšie ako 18 rokov

Spoločnosť AEE BATTERY s.r.o. dôrazne odporúča všetkým rodičom a opatrovníkom, aby učili svoje deti bezpečnému a zodpovednému narábaniu s osobnými údajmi na internete. Osoby mladšie ako 18 rokov by nemali odovzdávať osobné informácie internetovým stránkam spoločnosti AEE BATTERY s.r.o. bez povolenia svojich rodičov alebo opatrovníkov. Spoločnosť AEE BATTERY s.r.o. nebude nikdy úmyselne získavať osobné údaje od osôb mladších ako 18 rokov alebo tieto údaje používať akýmkoľvek spôsobom a ani ich nebude odovzdávať tretím stranám bez povolenia.

Odkazy na iné internetové stránky

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa uplatňuje na domovskú stránku www.akumulator.sk, ktorú spravuje spoločnosť AEE BATTERY s.r.o. . Internetové stránky na tejto domovskej stránke môžu obsahovať odkazy na iných poskytovateľov v rámci alebo mimo spoločnosti AEE BATTERY s.r.o., na ktorých sa toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov nevzťahuje. Pri opustení internetovej stránky spoločnosti AEE BATTERY s.r.o. si buďte vedomý a nezabudnite si prečítať vyhlásenia o ochrane osobných údajov každej jednej internetovej stránky, ktorá získava osobne identifikovateľné informácie.

Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú uvedené v § 28 Zákona o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba má za podmienok uvedených v Zákone o ochrane osobných údajov najmä právo na základe písomnej

žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

a. vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b. vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,

c. vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d. vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e. vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré

sú predmetom spracúvania,

f. vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania

úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g. vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h. vyžadovať blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak

prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, namietať voči spracúvaniu, využívaniu alebo poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

Oprávnenie získavať osobné údaje v mene prevádzkovateľa vyplýva oprávneným osobám z pracovnoprávnych predpisov (napr. zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce vplatnom znení) alebo zo zmluvy uzavretej medzi oprávnenou osobou a spoločnostou AEE BATTERY s.r.o.

Dotknutá osoba môže žiadať oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene spoločnosti AEE BATTERY s.r.o. preukázaním preukazu zamestnanca , prípadne iným dokladom.

Dokumenty o evidencii a registrácii informačných systémov prevádzkovateľa budú sprístupnené na požiadanie na adrese sídla spoločnosti AEE BATTERY s.r.o. v pracovné dni v čase od 9.00 do 15.00


Právo na informácie

Ak máte otázky týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov alebo ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, kontaktujte nás na webshop@autobaterie.sk a na požiadanie budete informovaný písomne a podľa platnej legislatívy, ktoré Vaše osobné údaje boli prípadne získané počas Vašich návštev internetových stránok spoločnosti AEE BATTERY s.r.o..

Oznamovanie zmien

Akékoľvek zmeny našich zásad ochrany osobných údajov budú pripájané k tomuto vyhláseniu o ochrane osobných údajov, domovskej stránke a iným miestam, ktoré považujeme za vhodné.

tlačiť tlačiť